Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej w gminie Golub-Dobrzyń


O Projekcie


Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja realizuje projekt pt. „Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej w Gminie Golub-Dobrzyń” w ramach Poddziałania 6.1.1. „Wsparcia osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt zakłada stworzenie i uruchomienie 3 Centrów Lokalnych (CL) we Wrockach, Gałczewku i Nowogrodzie, w ramach których realizowany będzie model aktywizacji osób bezrobotnych z obszarów wiejskich. Model obejmuje szkolenia i staże zawodowe oraz szerokie wsparcie doradcze i psychologiczne dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu. Narzędziami wzbogacającymi ścieżkę aktywizacji uczestników projektu są: warsztaty aktywizujące i Grupowe Plany Działania, które pozwolą na aktywizację społeczną.

Działania przewidziane w ramach realizacji projektu obejmują:

Wsparcie psychologiczne

Poradnictwo zawodowe i Indywidualne Plany Działania

Warsztaty aktywizujące i Grupowe Plany DziałaniaSzkolenia zawodowe - realizacja bonów szkoleniowych zgodnie z Indywidualnymi Planami Działania:
Uczestnicy projektu będą kierowani na szkolenia na podstawie Indywidualnych Planów Działania, w którym zostanie określony ich potencjał zawodowych po uprzedniej analizie zapotrzebowania na zawody i specjalności lokalnego rynku pracy przeprowadzone przez Doradca Klienta. Kierunek zawodowy nie będzie narzucany odgórnie co pozwoli dopasować go do zainteresowań i indywidualnych preferencji uczestnika projektu. Dla każdego uczestnika zostanie przeznaczony bon szkoleniowy, który umożliwi zmianę lub uzupełnienie kwalifikacji w zależności od wskazań IPD. Bon może być wykorzystany na sfinansowania podnoszenia kwalifikacji w formach pozaszkolnych tj. szkolenie zawodowe organizowane przez placówki posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Płatne Staże zawodowe

Pośrednictwo pracy

Grupę docelową projektu stanowić będzie 30 uczestników projektu, w tym 22 kobiet i 8 mężczyzn, w wieku aktywności zawodowej, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Golubiu-Dobrzyniu, województwo kujawsko-pomorskie, zamieszkałych na obszarach wiejskich w gminie Golub-Dobrzyń, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających projekt nie korzystały ze wsparcia w postaci usług i instrumentów aktywizacji oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy i inne instytucje.

Projektodawca będzie współpracował podczas realizacji projektu z Partnerami Społecznymi tj.:
Gmina Golub-Dobrzyń, Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu, Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Wsi Węgiersk i Macikowo, Towarzystwo Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń, Towarzystwo Wsi Nowogród i Okolic, Towarzystwo Rozwoju Wsi Wrocki i Okolic, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Owieczkowo i Sokoligóra „OwoS”, oraz sołtysi i radni z obszaru realizacji projektu.

Czas realizacji Projektu: od 01.06.2014 r. do 30.06.2015r.


Nabór formularzy zgłoszeniowych potrwa do 14 sierpnia 2014 roku.


Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy


Kontakt:
telefony: (022) 663 09 86; +48 601 812 452
adres e-mail: biuro@polskawies2000.pl
strona: www.polskawies2000.pl


Biuro projektu:
Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń

Koordynator Mobilnych Centrów Aktywizacji Zawodowej:
Maria Wisińska, tel. 508 576 989

Opiekun Grupy Docelowej – Centrum Lokalne w Nowogrodzie:
Magdalena Rafińska, tel. 606 387 028

Opiekun Grupy Docelowej – Centrum Lokalne w Gałczewku:
Ewelina Sulińska, tel. 693 749 849

Opiekun Grupy Docelowej – Centrum Lokalne we Wrockach:
Kamila Stankiewicz, tel. 694 885 908Projekt „Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej w gminie Golub-Dobrzyń”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Fundację Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja, Al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa